Η Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΛΥΓΙΝΟΣ Ο.Ε.” αποτελεί συνέχεια μιας επιχειρηματικής προσπάθειας, η οποία άρχισε το 1970 με την ίδρυση της εταιρείας Φ.&Γ. ΛΥΓΙΝΟΣ – Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ο.Ε., με έδρα τον Πειραιά στην οδό Θηβών 5 και σκοπό “την εγκατάσταση και λειτουργία λεβητοποιείου ήτοι την κατασκευή βυτίων αυτοκινήτων, δεξαμενών, επισκευή τούτων και εν γένει πάσα εργασία ανταποκρινόμενη προς τους σκοπούς του λεβητοποιείου”.

Το 1972 η εταιρεία αυτή μετακόμισε στην οδό Μαρκόνι 26 στον Βοτανικό, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το 2006 άλλαξε η μετοχική σύνθεση της εταιρείας καθώς και η επωνυμία της με ταυτόχρονη αλλαγή του καταστατικού της. Νέα αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης έγινε στις αρχές του 2008, οπότε η εταιρεία πήρε την σημερινή της μορφή.

Δραστηριότητα Λυγινός Ο.Ε.

Μέσα στο πλαίσιο του καταστατικού της, η “ ΛΥΓΙΝΟΣ Ο.Ε.” έχει μέχρι σήμερα αναπτύξει και διατηρεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Κατασκευές και επισκευές βυτίων επί αυτοκινήτων.
• Κατασκευές και επισκευές δεξαμενών επί εδάφους.
• Κατασκευές και επισκευές αμαξωμάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων.
• Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού βυτιοφόρων οχημάτων.
• Οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται είναι κυρίως εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και ιδιώτες και δευτερευόντως εταιρείες και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιτεύγματα | Στόχοι | Προοπτικές

Aξιοποιούμε καθημερινά τα αποτελέσματα από τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης για λήψη άμεσων αποφάσεων, με σκοπό την πρόληψη και εξάλειξη ανεπιθύμητων καταστάσεων. Στόχος μας, η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας καθώς και του τρόπου λειτουργίας μας.

Επιτεύγματα

Το σημαντικότερο επίτευγμα, το οποίο έχει να παρουσιάσει η “ΛΥΓΙΝΟΣ Ο.Ε.”, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι η καθιέρωσή της σαν μια από τις γνωστότερες και ποιοτικότερες στην Ελλάδα εταιρείες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά διαφόρων προϊόντων, με έμφαση τα καύσιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.

Στόχοι

Στους άμεσους στόχους της“ΛΥΓΙΝΟΣ Ο.Ε.” περιλαμβάνονται:

• Ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας της.
• Η διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων της.
• Η ανάπτυξη συνεργασιών με ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Προοπτικές

Οι προοπτικές για την επίτευξη αυτών των στόχων εμφανίζονται ενθαρρυντικές και υποστηρίζονται από την φήμη, την οποία διαθέτει σήμερα η εταιρεία στον Ελληνικό χώρο, αλλά και από την επιβαλλόμενη προσπάθεια της χώρας για εναρμόνιση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τα βυτιοφόρα οχήματα και ιδιαίτερα εκείνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά καυσίμων.

Η ποιότητα για εμάς δεν είναι πράξη, είναι συνήθεια.