Πιστοποίηση ADR

Τι είναι ή πιστοποίηση ADR;

Η συμφωνία ADR, είναι μια ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Δημιουργήθηκε το 1957 και υπογράφηκε στη Γενεύη.

Η ονομασία αποτελεί ακρωνύμιο του “Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route“.

Τα επικίνδυνα εμπορεύματα περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- υγροποιημένα αέρια (προπάνιο, βουτάνιο, κ.λ.π.), εύφλεκτα υγρά (βενζίνη, πετρέλαιο, κ.λ.π.) και εκρηκτικά.

Η Ελληνική κι Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφέρει ότι ένα όχημα πρέπει να διαθέτει Φύλλα Δοκιμών Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου ADR, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η Λυγινός Ο.Ε. είναι διαπιστευμένος κατασκευαστής βυτίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ADR, ενώ συνεργάζεται με αρκετούς πιστοποιημένους φορείς.

Διαδικασία Ελέγχου για Πιστοποίηση ADR

1. Ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε το ραντεβού για έλεγχο του οχήματος, τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία.

2. Αερισμός & Gas Free Βυτίου

Η δεξαμενή πρέπει να είναι άδεια, να έχει πιστοποιητικό gas free. Ο έλεγχος θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.

3. Σημεία Ελέγχου

• Υδραυλική δοκιμή στεγανότητας, τόσο στο βυτίο όσο και στον εξοπλισμό αυτού.

• Οπτικός έλεγχος περιμετρικά του οχήματος και της υπερκατασκευής.

• Επιδιορθώσεις τυχόν σφαλμάτων κατά τη δοκιμή, είτε στον εξοπλισμό είτε στην υπερκατασκευή γενικότερα.

4. Απαραίτητα Έγγραφα

Κατά την ημέρα του Ελέγχου όπως προσκομίσετε:

• Άδεια Κυκλοφορίας

• Ογκομετρικό της δεξαμενής

• Προηγούμενα Φύλλα Δοκιμών

• Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR από Κ.Τ.Ε.Ο.

• Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (όπου αυτό είναι απαραίτητο)

• Βεβαίωση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS), (εάν είναι εκ των υστέρων τοποθετημένο και όπου αυτό  είναι απαραίτητο)

• Βεβαίωση Συστήματος Σωληνώσεων χωρίς Δυνατότητα Αναρρόφησης Πετρελαίου (ΦΕΚ 4913/Β/2018, όπου αυτό είναι απαραίτητο).

5. Αποτέλεσμα Ελέγχου ADR

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα σας ενημερώσουμε εάν υπήρχαν προβλήματα και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να υπάρχει συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς.

Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής, γίνεται έκδοση φύλλων δοκιμής.

Η τιμολόγηση του ελέγχου παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από το αποτελέσμα του ελέγχου και της έκδοσης ή μη φύλλου δοκιμής.

Όλη η διαδικασία γίνεται παρουσία πιστοποιημένου φορέα ελέγχου ADR.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε ραντεβού για έλεγχο & πιστοποίηση ADR