Ποιότητα

Πολιτική ποιότητας

 

Όλοι οι εργαζόμενοι στην “ΛΥΓΙΝΟΣ Ο.Ε.” Διοίκηση και Προσωπικό, δεσμεύονται να λειτουργούν, έχοντας σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή ικανοποίηση των πελατών της και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων και την ισχύουσα νομοθεσία και κάνοντας αυτό να προσβλέπουν στη συνεχή βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά και στη δική τους οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη. Αυτή η δέσμευση υλοποιείται μέσα από:

  • συνεχή προσπάθεια για την κατανόηση των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών των πελατών της εταιρείας
  • ανάπτυξη και και τήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προς όφελος της εταιρείας και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του
  • δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τις πηγές προμήθειας της και
  • αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τον τρόπο λειτουργίας της για λήψη αποφάσεων, για την εξάλειψη και πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της καθώς και του τρόπου λειτουργίας της.